Yn galw am Wasanaeth Gwarcheidiaeth ar gyfer pob Plentyn ar ei ben ei Hun yng Nghymru sy’n ceisio lloches

Migration Guardianship
Photo by Polina Zimmerman on Pexels.
ReportsResourcesMay 1st, 2024

Rydyn ni, ynghyd â Canolfan Gyfreithiol y Plant Cymru, Cymdeithas y Plant a’r Groes Goch Brydeinig, wedi paratoi briff ymchwil, lle rydyn ni’n cyflwyno achos dros Wasanaeth Gwarcheidiaeth cenedlaethol i’r holl Blant ar eu Pen eu Hunain yng Nghymru.

“Os nad oes gennych chi warcheidwad, mae fel ceisio gweld yn y tywyllwch.” Aelod, Y Comisiwn Ieuenctid, Cymdeithas y Plant

Mae plant a phobl ifanc ar eu pen eu hunain ymysg yr aelodau mwyaf agored i niwed o’n cymdeithas, ac mae gofyn iddyn nhw ymgymryd â’r broses gymhleth o geisio lloches, yn aml wrth wynebu trawma a thrallod. Dylai unrhyw blentyn, gan gynnwys un sy’n ceisio lloches, allu mwynhau’r holl hawliau a nodir yng Nghonfensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn, a dylai gael yr un warchodaeth ag unrhyw blentyn arall sy’n cael ei amddifadu o’i amgylchedd teuluol yn barhaol neu dros dro.  

Mae galw am Wasanaeth Gwarcheidiaeth ar gyfer yr holl Blant ar eu Pen eu Hunain ers nifer o flynyddoedd, ac fe gefnogir hyn gan gyrff uchel eu parch yng Nghymru ac yn rhyngwladol. Mae sefydlu Gwasanaeth Gwarcheidiaeth wedi bod yn ddisgwyliad clir gan Bwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn ers dechrau datganoli. Yn ei Sylwadau Terfynol yn 2023, argymhellodd Pwyllgor y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau’r Plentyn unwaith eto y dylid cyflwyno Gwasanaeth Gwarcheidiaeth ar gyfer pob Plentyn ar ei ben ei Hun.  

Mae galwadau am Wasanaeth Gwarcheidiaeth yng Nghymru wedi cael eu gwneud ers 2005, a daeth yr alwad ddiweddaraf yn 2023 mewn adroddiad a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ar wasanaethau cynghori ar fewnfudo yng Nghymru.  

Mae ein papur briffio yn nodi bylchau yn y gefnogaeth i Blant ar eu Pen eu Hunain o ran cael mynediad at gyfiawnder ac ymgymryd â’r broses o geisio lloches, yn enwedig o ran gallu cael gafael ar wasanaethau hanfodol.  

Rydyn ni’n trafod yr angen am wasanaeth o’r fath ac yn cyflwyno tystiolaeth o’i fanteision, yn ogystal â nodi’r hyn sy’n allweddol mewn gwasanaeth effeithiol, gan gynnwys y manteision allweddol y byddai Gwarcheidwaid yn eu cynnig. 

Tudalennau: 35

Fformat: PDF

Iaith: Cymraeg (available in English when selecting the option at the top of the page)

Cost: Am ddim

Download

Search

Search and filter the archive using any of the following fields:

  • Choose Type:

  • Choose Focus:

  • Choose Tag:

Close