Join our trustee board/ Ymunwch â’n bwrdd Ymddiriedolwyr!

Bevan Foundation
NewsJanuary 19th, 2021

Do you care about poverty and inequality?

Ydych chi’n poeni am dlodi ac anghydraddoldeb?

We are Wales’ most influential think tank and we want to strengthen and diversify our Board to take us forward for the next few years. As one of our Trustees you could be part of a great team making a real difference to people’s lives.

PLEASE NOTE WE HAVE PAUSED THE RECRUITMENT PROCESS FOR THE TIME BEING

Ni ydy melin drafod fwyaf dylanwadol Cymru ac rydym am gryfhau ac arallgyfeirio ein Bwrdd i’n symud ymlaen dros y blynyddoedd nesaf. Fel un o’n Hymddiriedolwyr fe allech chi fod yn rhan o dîm gwych sy’n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau pobl.

Mae’r eitem yma ar gael yn Gymraeg isod

Trustees are responsible for all aspects of our governance as a charity and a company limited by guarantee. You’ll bring your experience and expertise to bear in setting our strategic direction and take pride in seeing the change we achieve.

All applications are welcome but we would especially like to hear from people of BAME background, younger people, Welsh speakers and people from mid and north Wales who are currently under-represented on our board.

The role is unpaid but reasonable expenses are of course reimbursed.  We will provide a comprehensive induction into the role of being a trustee and arrange other training as required.  The board meetings quarterly plus we hold an annual general meeting. In addition there are occasional ad hoc working groups as well as Bevan Foundation events which Trustees are encouraged to attend.  The expected time contribution is at least one day per month.

PLEASE NOTE THAT WE HAVE HAD A LARGE NUMBER OF RESPONSES – WE ARE THEREFORE PAUSING THE RECRUITMENT PROCESS FOR THE TIME BEING.

Thanks for your interest

Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am bob agwedd ar ein llywodraethiant fel elusen a chwmni cyfyngedig trwy warant. Byddwch yn cyfrannu o’ch profiad a’ch arbenigedd wrth osod ein cyfeiriad strategol ac yn ymfalchïo wrth weld y newid a gyflawnir gennym.

Mae croeso i bob cais ond hoffem glywed yn arbennig gan bobl o gefndir BAME, pobl iau, siaradwyr Cymraeg a phobl o ganolbarth a gogledd Cymru sydd heb eu cynrychioli’n ddigonol ar ein bwrdd ar hyn o bryd.

Mae’r rôl yn ddi-dâl ond ad-delir treuliau rhesymol, wrth reswm. Byddwn yn darparu cyfnod sefydlu cynhwysfawr i’r rôl o fod yn ymddiriedolwr ac yn trefnu hyfforddiant arall yn ôl yr angen. Cynhelir cyfarfodydd y bwrdd bob chwarter ynghyd â chyfarfod cyffredinol blynyddol. Hefyd, mae yna weithgorau ad hoc achlysurol yn ogystal â digwyddiadau Sefydliad Bevan y mae Ymddiriedolwyr yn cael eu cymell i’w mynychu. Y cyfraniad disgwyliedig o ran eich amser fyddai o leiaf un diwrnod y mis.

Rydym yn recriwtio ar sail di-dor, felly ‘does yna ddim dyddiad cau penodol. Os ydy’r rôl o ddiddordeb i chi, anfonwch eich CV a llythyr yn egluro pam yr hoffech chi fod yn Ymddiriedolwr at [email protected] a byddwn yn cysylltu â chi. Os hoffech wybod rhagor, anfonwch e-bost atom i drefnu amser cyfleus ar gyfer sgwrs anffurfiol.

Search

Search and filter the archive using any of the following fields:

  • Choose Type:

  • Choose Focus:

  • Choose Tag:

Close