Wales' most innovative and influential think tank

Connect: Twitter Facebook LinkedInTel: 01685 350938

Gwebinar: Wythnos yng Nghymru fydd, sut fydd Covid 19 yn newid Cymru? Back to the future, how will Covid 19 change Wales?

July 21st 2020

Mae Coronafirws wedi cael effaith ar bawb dros y misoedd diwethaf ond wrth i’r cyfnod clo ddechrau llacio ymunwch a’n panel i drafod effaith hir dymor y firws ar Gymru/ Coronavirus has had an impact on everyone over the past few months but as lockdown eases join our panel to discuss it’s long term impact on Wales.

Welsh flag painted on brick wall

Dyddiad/ Date: 13/08/2020

Amser/ Time: 15:00

Iaith/ Language: This event will be in Welsh with simultaneous translation to English

Cyfranwyr/ Contributors

Jeremy Miles headshotJeremy Miles AS/ MS 

Cafodd Jeremy ei ethol i Senedd Cymru yn 2016 yn cynrychioli etholaeth Castell Nedd. Cafodd ei benodi yn Y Cwnsler Cyffredinol a’r Gweinidog Pontio Ewropeaidd ym mis Rhagfyr 2018 ac ef sydd yn arwain gwaith Llywodraeth Cymru ar ailgodi ar ôl COVID-19.

Jeremy was elected to the Welsh Parliament in 2016 and represents the Neath constituency. He was appointed as Counsel General and Minister for European Transition in December 2018 and is leading the Welsh Government’s work on rebuilding after Covid 19.  

 

Delyth Jewell headshot

Delyth Jewell AS

Mae Delyth wedi bod yn aelod o Senedd Cymru ers 2019 ac yn cynrychioli rhanbarth De Ddwyrain Cymru. Mae Delyth wedi ei phenodi yn Weinidog Cysgodol Trawsnewid Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Dyfodol a Cydlynydd gyda Chymdeithas y Cynghorwyr, yng Nghabinet Cysgodol Plaid Cymru

Delyth has been a member of the Welsh Parliament since 2019 and represents the South Wales East region. Delyth has been appointed as Plaid Cymru’s Shadow Minister for Public Service Transformation and the Future, Local Government Association Coordinator.

 

Cynghorydd Sam Kurtz

Mae Sam yng Gynghorydd ar gyfer y Ceidwadwyr Cymreig yn Sir Benfro. Cafodd ei ethol i gynrychioli ward Scleddau yn 2017.

Sam is a Conservative Councillor in Pembrokeshire. He was elected to represent the Scleddau ward in 2017.

 

 

 

 

Beth fyddwn yn trafod?/ What will we be discussing?

Mae Coronafirws wedi cael effaith ar bawb dros y misoedd diwethaf ond wrth i’r cyfnod clo ddechrau llacio beth fydd effaith hir dymor y firws ar Gymru? A fydd pethau yn dychwelyd i’r hen drefn neu a oes na gyfle i lunio “normal newydd”?

Dyma rhai o’r cwestiynau bydd ein panel yn ei drafod wrth i ni ystyried effaith y firws ar Gymru dros y misoedd a’r blynyddoedd nesaf.

Coronavirus has had an impact on everyone over the past few months but as lockdown eases what will be the long term impact of the virus on Wales? Will things return to the way they were or will there be an opportunity to design a “new normal”? 

These are some of the questions our panel will be discussing as we consider the impact the virus is likely to have on Wales over the weeks and months to come.

Pam ddylwn ymuno?/ Why should I join?

Wrth ymuno a ni fe fyddwch yn cael y cyfle i glywed rhai o syniadau ffigyrau blaenllaw gwleidyddiaeth Cymru ar ein dyfodol wrth i ni ailgodi wedi’r firws. Gyda llai na blwyddyn tan etholiadau’r Senedd mae’n gyfle i ystyried beth allwn ni wneud yng Nghymru wrth i ni ymateb i coronafirws.

By joining us you will have an opportunity to hear the ideas of some of the most prominent figures in Welsh politics about how we can shape our future as we recover from the virus. With less than a year until the next Welsh Parliament elections it’s an opportunity for us to consider what we can do in Wales in reaction to the virus.   

Sut allaf gymryd rhan?/ How can I take part

Mae’r digwyddiad yn rhad ac am ddim ond mae angen i chi gofrestri o flaen llaw drwy glicio ar y botwm isod. Rydym yn croesawi cwestiynau o flaen llaw ac yn ystod y gwebinar ond ni allwn addo ateb pob un ohonynt.

The event is free but you will need to register in advance by clicking on the button below. We welcome questions in advance and during the webinar but we can’t promise to address all of them. 

Cofrestwch yma »

Comments are closed.

In Print

Exchange Magazine »

Exchange Issue 16, Spring 2020

Wales’ best policy and politics magazine! This issue of Exchange provides more insights into the current and important issues in Welsh public life. This issue includes articles : Sally Holland, Children’s Commissioner for Wales, on the challenges faced by children […] »

Events »

Webinar: EU migrants – ‘What makes Wales my home’

Around 80,000 people born in the EU live in Wales. Since moving here, many EU migrants have put down roots, developed a sense of Welsh identity and now regard Wales as their home. However, some face hostility and prejudice. This […] »