Wales' most innovative and influential think tank

Connect: Twitter Facebook LinkedIn YouTubeTel: 01685 350938

What do you love about the valleys? Beth ydych chi’n ei garu am y cymoedd?

May 4th 2021

What do you love about the valleys? / Beth ydych chi’n ei garu am y cymoedd?

Image looking at Treharris from Trelewis with kind permission of Lee Dare Photography

If you live or work there, we’d like to hear from you.

If you are a resident or worker in the south Wales valleys, we invite you to share a photo, video clip or written statement explaining what you love about the area and what could make it even better.

We know that the valleys are a good place to live and work and could be even better with more investment. Your voice will provide further impetus to our case for this investment.

Selected contributions will be used in a video and publication to support our recommendations to key decision-makers which point to the need for policy change to improve the valleys.

This initiative is part of our project to build local economic resilience in the south Wales valleys, which has been addressing the big socio-economic challenges facing some areas of the valleys, such as jobs, skills, health and well-being. Over the past 18 months, local organisations and individuals have provided essential contributions to this work.

Now we’re looking for residents and workers in the valleys to answer these questions:

 1. What do you like about the valleys?
 2. What would make the valleys better?

We welcome contributions about anything: the local culture, history, transport or environment, or jobs, housing, education or health, and they can take any of the following formats:

 • Photo: a high-quality image showing what you like or would change with a few words to explain it.
 • Video: a 10 second clip recording in landscape (with your phone on its side) – if you prefer you can get in touch with Lloyd Jones at the Bevan Foundation to arrange a recording via Zoom
 • Written: a maximum of 100 words describing what you like or would change about the valleys to make them even better.

Please send all submissions to [email protected] 

Please read the terms and conditions below and, if you have any queries, please email Lloyd Jones.

All valid submissions will be entered into a prize draw to win one of 3 £25-£50 cash prizes and must be received by 12noon on Thursday 20th May.

Terms and conditions:

 • You must provide your name, age, and a sentence to confirm their consent to contributions being used as follows: ‘I consent to the Bevan Foundation using my contribution in educational and promotional materials for an indefinite period as required.’
 • If any content includes a person’s face, you must make sure you have their permission.
 • The Bevan Foundation reserves the right to exclude images promoting specific products or services, featuring nudity or any other content it deems inappropriate.
 • By submitting content, you consent to its indefinite use by the Bevan Foundation in educational and promotional materials and are aware that its use is not guaranteed.
 • Contributions used will be fully acknowledged and you will be sent copies of final outputs.
 • Original submission emails or, where applicable, Zoom recordings, will not be shared with any other organisation. You will not be asked to disclose any personal financial information.
 • The Bevan Foundation strictly adheres to the principles of the Data Protection Act 1998/2018, as well as the EU General Data Protection Regulation (GDPR). Find out more about our privacy policy.

Beth ydych chi’n ei garu am y cymoedd?

Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yma, fe hoffem glywed gennych chi.

Os ydych chi’n byw neu’n gweithio yng nghymoedd de Cymru, rydyn ni’n eich gwahodd i rannu llun, clip fideo neu ddatganiad ysgrifenedig yn egluro’r hyn rydych chi’n ei garu am yr ardal a beth allai ei gwneud hyd yn oed yn well.

Rydyn ni’n gwybod bod y cymoedd yn lle da i fyw a gweithio ynddyn nhw ac y gallen nhw fod hyd yn oed yn well gyda mwy o fuddsoddiad. Bydd eich llais yn rhoi hwb pellach i’n hachos dros y buddsoddiad hwn.

Defnyddir detholiad o’r cyfraniadau mewn fideo a chyhoeddiad i gefnogi ein hargymhellion i’r rhai sy’n gwneud penderfyniadau allweddol er mwyn tynnu sylw at yr angen i newid polisi i wella’r cymoedd.

Mae’r fenter hon yn rhan o’n prosiect i adeiladu gwytnwch economaidd lleol yng nghymoedd De Cymru, sydd wedi bod yn mynd i’r afael â’r heriau economaidd-gymdeithasol mawr sy’n wynebu rhai meysydd o’r cymoedd, megis swyddi, sgiliau, iechyd a llesiant. Dros y 18 mis diwethaf, mae sefydliadau ac unigolion lleol wedi darparu cyfraniadau hanfodol i’r gwaith hwn.

Nawr rydyn ni’n chwilio am drigolion a gweithwyr yn y cymoedd i ateb y cwestiynau hyn:

 1. Beth ydych chi’n hoffi am y cymoedd?
 2. Beth fyddai’n gwneud y cymoedd yn well?

Rydyn ni’n croesawu cyfraniadau ar unrhyw bwnc: y diwylliant lleol, hanes, trafnidiaeth neu’r amgylchedd, neu swyddi, tai, addysg neu iechyd. Gall rhain fod yn Gymraeg neu Saesneg, a gallan nhw fod yn un o’r fformatau canlynol:

 • Ffotograff: llun o ansawdd uchel yn dangos yr hyn yr ydych chi’n ei hoffi neu y byddech chi’n ei newid, gydag ychydig eiriau i egluro hyn.
 • Fideo: clip 10 eiliad o recordiad mewn tirwedd (gyda’ch ffôn ar ei ochr) – os ydy’n well gennych chi, gallwch gysylltu â Lloyd Jones yn Sefydliad Bevan i drefnu recordiad trwy Zoom
 • Ysgrifenedig: uchafswm o 100 gair yn disgrifio’r hyn rydych chi’n ei hoffi neu y byddech chi’n ei newid am y cymoedd i’w gwneud nhw hyd yn oed yn well.

Darllenwch y telerau ac amodau isod ac, os oes gennych unrhyw ymholiadau, anfonwch e-bost at Lloyd Jones.

Bydd pob cyflwyniad dilys yn cael ei roi mewn raffl i ennill un o 3 gwobr ariannol £25 – £50 a rhaid eu derbyn erbyn 12.00 (hanner dydd), dydd Iau Mai 20fed.

Telerau ac amodau:

 • Rhaid i chi roi eich enw, oedran, enw eich tref / pentref agosaf, a brawddeg i gadarnhau eich caniatâd i gyfraniadau gael eu defnyddio fel a ganlyn: ‘Rwy’n caniatáu i Sefydliad Bevan ddefnyddio fy nghyfraniad mewn deunyddiau addysgol a hyrwyddo am gyfnod amhenodol, yn ôl yr angen.’
 • Os bydd unrhyw gynnwys yn cynnwys wyneb rhywun, rhaid i chi sicrhau bod gennych eu caniatâd.
 • Ceidw Sefydliad Bevan yr hawl i beidio cynnwys delweddau sy’n hyrwyddo cynnyrch neu wasanaethau penodol, sy’n cynnwys noethni neu unrhyw gynnwys arall y mae’n ei ystyried yn amhriodol.
 • Trwy gyflwyno cynnwys, rydych yn cydsynio iddo gael ei ddefnyddio am gyfnod amhenodol gan Sefydliad Bevan mewn deunydd addysgol a hyrwyddo a’ch bod yn ymwybodol nad oes gwarant y caiff ei ddefnyddio.
 • Cydnabyddir yn llawn y cyfraniadau a ddefnyddir ac anfonir copïau o’r deunydd terfynol atoch.
 • Ni fydd e-byst y cyflwyno gwreiddiol neu, lle bo hynny’n berthnasol, y recordiadau Zoom, yn cael eu rhannu ag unrhyw sefydliad arall. Ni ofynnir i chi ddatgelu unrhyw wybodaeth ariannol bersonol.
 • Mae Sefydliad Bevan yn cadw’n llwyr at egwyddorion Deddf Diogelu Data 1998/2018, yn ogystal â Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol yr UE (GDPR). I ganfod rhagor am ein polisi preifatrwydd, dyma ein polisi preifatrwydd.

Comments are closed.

In Print

Exchange Magazine »

Exchange 17: Autumn 2020

Wales’ best policy and politics magazine! This bumper issue reflects on the impact of Coronavirus on Wales’ economy and society, and highlights some ways forward to recover, renew and reset Wales in its aftermath. This issue includes articles by: Darren […] »

Events »

Friday Connect: May 2021

We warmly invite you to our latest informal discussion – Friday Connect Many of us feel we have too many online meetings, but they can also be a great way of connecting with others especially when we can’t meet in […] »